Man ordering a taxi

Dine meninger er viktige for oss

Hjelp oss til å bli bedre

Her kan du legge igjen kommentarer om reisen, både positive meldinger og når du er mindre fornøyd. Fyll ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Dersom du er bedriftskunde og ønsker å klage, finner du skjemaet her.

Vi håndterer alle synspunkter raskt og effektivt innenfor rammen av gjeldende lovgivning og standarder for god taxitradisjon. Kommentarene som er oppgitt her gjelder for alle de byer hvor NorgesTaxi er representert. Dersom du ønsker å sende en henvendelse til en avdeling, finner du informasjon her

Skjema

Behandling av personopplysninger

Norgestaxi er ansvarlig for den personlige informasjonen du gir som kunde når du sender inn en klage. Personopplysninger behandles konfidensielt og i samsvar med gjeldende personopplysningslov og General Data Protection Regulation (GDPR). Formålet med behandlingen av personopplysninger er å følge opp klagen din og forbedre vår service. Vi lagrer informasjon til klage i samsvar med regelverket utarbeidet for interne rutiner ved behandling av personopplysninger. Alle personlige opplysninger du gir til oss, samt informasjon fra applikasjoner, blir forsvarlig lagret og fortrolig behandlet. Opplysningene blir bare lagret så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne behandle saken din eller utføre den aktuelle tjenesten.

Hvis du har spørsmål om personopplysninger og datasikkerhet, kan du kontakte hrc@cabonline.com

Åpenhetsloven

Generelt om hvordan Cabonline jobber med aktsomhetsvurderinger:


1. I egen virksomhet:

• Alle våre ansatte får ved ansettelse innføring i selskapets etiske retningslinjer, og får utdelt en fysisk kopi av denne som en del av deres onboarding.

• I henhold til åpenhetsloven utfører Cabonline Norge AS en årlig aktsomhetsvurdering der vi evaluerer muligheten for at vår drift har negative påvirkning på andre menneskers rettigheter, primært innenfor områder som risiko for barnearbeid, tvangsarbeid, manglende arbeidstakerrettigheter eller diskriminering i egen virksomhet, leverandørkjeder og hos forretningspartnere. Etter at vi har kartlagt disse, gjennomfører vi en påfølgende risikovurdering, deretter kartlegger vi tiltak som allerede er iverksatt for å redusere risiko, samt at vi ser etter nye risikoreduserende tiltak.


2. I leverandørkjeden:

• Vår code of conduct blir presentert alle våre løyvehavere og sjåfører gjennom opplæringskurs, og blir repetert annethvert år under resertifiseringskurs som alle våre sjåfører og løyvehavere må igjennom

• Vi gjennomfører også risikovurdering der vi kartlegger risikonivå og eventuelle negative konsekvenser av at våre løyvehavere og eksterne leverandører samt underleverandører bryter disse.

• Overnevnt risikovurdering inneholder også oversikt over tiltak som er iverksatt for å redusere eventuelle risiko.


Aktsomhetsvurdering kan utleveres på forespørsel.

Kvalitets- og ytre miljøpolitikk i Norgestaxi


Kvalitets-, ytre miljø-politikk i Norgestaxi:

Norgestaxi AS og datterselskaper opererer innen markedet for persontransport. I dette markedet ønsker Norgestaxi å fremstå som det beste alternativet med hensyn til:

 • Kvalitet

 • Ytre miljø

Norgestaxi forplikter seg til å oppfylle alle krav i lover og forskrifter som gjelder for vår virksomhet, krav fra interesseparter, krav i inngåtte avtaler samt andre krav som organisasjonen pålegger seg angående dens miljøaspekter. Norgestaxi vil kontinuerlig arbeide for å forbedre virkningen av systemet for Kvalitets- og miljø-styring, og kontinuerlig forbedre våre prestasjoner når det gjelder kvalitet og ytre miljø.


Kvalitetspolitikk og kvalitetsmål:

Vi vil ha fokus på våre kunders behov, og vårt kvalitetsarbeid skal derfor preges av nøkkelordene:

 • Tilgjengelig

 • Trygg

 • Fleksibel

 • Vennlig

 • Innovativ

Norgestaxis kvalitetsarbeid har som overordnede mål:

 • Høy grad av kundetilfredshet

 • Effektiv håndtering av klager

 • Proaktiv holdning til å forebygge feil og finne nye løsninger

 • Respektert og ansvarlig samfunnsaktør

Norgestaxi er bevisste på betydningen av forholdet til løyvehaverne, og våre mål er:

 • God kommunikasjon

 • Korrekte og rettidige oppgjør

 • Bidra til velfungerende og fornøyde løyvehavere og sjåfører

 • Markedsledende kompetanseprogram for å sikre kompetente sjåfører


Ytre miljø-politikk og miljømål:

Norgestaxi skal være blant de fremste i drosjenæringen når det gjelder bevissthet og tiltak knyttet til ytre miljø. Gjennom en god miljøprofil skal vi bidra til å skape varige konkurransefortrinn og et godt omdømme.

Norgestaxi arbeid for å forbedre det ytre miljø har som overordnede mål:

 • Vi skal arbeide kontinuerlig med å fremme mer miljøvennlig persontransport gjennom redusert forbruk av fossilt drivstoff og redusert utslipp av miljøforurensende gasser ved å promotere kjøp av moderne hybridbiler, el-biler og gass-biler.

 • Vi skal arbeide kontinuerlig med å håndtere avfall på en miljøvennlig måte og redusere forbruk av strøm, papir og fosfater.


Norgestaxi AS sitt kvalitets- og HMS-styringssystem er sertifisert etter ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Certification ISO and Norwegian accreditation